Welshpool & Llanfair Light Railway
A 16 mile return journey by narrow gauge steam train through beautiful Mid Wales countryside.

rcJob Vacancies

Job Vacancies

Whilst the Welshpool and Llanfair Light Railway is always looking for volunteers to help operate the Railway, some roles are undertaken by paid staff.  Details of any vacancies that arise can be found on this page.

 

Paid Staff Vacancies

Rheilffordd Gul y Trallwng a Llanfair (W&LLR)

SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOL

 

Cyflog: Hyd at £25,000 y flwyddyn, gan ddibynnu ar gymwysterau; contract 6-mis i ddechrau.

 - Datblygu ac arwain strategaeth wirfoddoli, addysg ac ymgysylltiad cymunedol ar gyfer rheilffordd stêm o fri.

Elusen a sefydlwyd i gadw seilwaith Rheilffordd Gul hanesyddol y Trallwng a Llanfair yw W&LLR. Mae hefyd yn diogelu ac yn rhedeg ein casgliad o locomotifau treftadaeth stêm, wagenni ac offer ategol er budd y cyhoedd ac addysg.

Byddwn yn adfer ac yn cynnal a chadw ein casgliad yn ein gweithdy peirianyddol yn Llanfair Caereinion ac yn rhedeg ein casgliad ar ein rheilffordd 8-milltir, 2 droedfedd 6 modfedd o led rhwng Llanfair a’r Trallwng, sy'n cludo 27,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Rydym yn cynnal amgueddfa/canolfan ymwelwyr fechan, ‘Cysylltiadau Llanfair’ (‘Llanfair Connections’), ger Gorsaf Llanfair. Byddwn yn rhedeg rhaglen o ddigwyddiadau rheolaidd i ymwelwyr ac amrywiaeth o weithgareddau cymunedol. Ymhlith ein cyfleusterau mae ystafell de a dwy siop.

Byddwn yn dibynnu’n helaeth ar bron i 300 o wirfoddolwyr sy'n gweithio ochr yn ochr â nifer fechan o staff cyflogedig. Byddwn yn ymgymryd ag amrywiol weithgareddau i adfer, atgyweirio, rhedeg, cynllunio, trefnu, gweinyddu, rheoli a chyfarwyddo gweithgareddau i sicrhau bod diwrnod allan gyda’r W&LLR yn brofiad diogel y bydd ein holl ymwelwyr a’n staff yn ei fwynhau ac a fydd yn destun bodlonrwydd iddynt.

Bydd y Swyddog Datblygu Cymunedol yn rheoli pob elfen o wirfoddoli ar draws y W&LLR, gyda chymorth tîm bychan o wirfoddolwyr, i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion sefydliad a’r gwirfoddolwyr.  Bydd pwyslais arbennig ar ddatblygu a rhoi ar waith strategaeth wirfoddoli newydd a thyfu’r rhaglen wirfoddoli, gan recriwtio rhagor o bobl i ymuno â ni o’r gymuned leol a gweithio gyda chydweithwyr ymhob adran i gyflenwi ein rhaglenni cymunedol.

 

Yr Ymgeisydd:

Mae hwn yn gyfle delfrydol i rywun â phrofiad o weithio yn y sector gwirfoddoli, ac yn arbennig o reoli gwirfoddolwyr. Mae'r gallu i drin cyfrifiaduron yn hanfodol, a hefyd sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac ar bapur.  Bydd gan yr ymgeisydd gorau sgiliau trefnu da a sgiliau effeithiol wrth arwain a gweithio mewn tîm, yn gallu llunio penderfyniadau, gosod blaenoriaethau a threfnu amserlenni gwaith. Byddai diddordeb a dealltwriaeth o reilffyrdd treftadaeth a/neu amgueddfeydd o fantais.

Llanfair Caereinion fydd prif leoliad y gwaith gweinyddol, ond bydd disgwyl i’r CDO wneud gwaith allgymorth oddi ar y safle.  Mae’n bosibl y bydd angen peth gwaith ar benwythnos a’r tu allan i oriau swyddfa.

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol at y Rheolwr Cyffredinol, Yr Orsaf, Ffordd y Trallwng, Llanfair Caereinion, Powys SY21 0SF. E-bost charles.spencer [at] wllr.org.uk

Gellir anfon swydd-ddisgrifiad llawn dros yr e-bost ar eich cais, i’r cyfeiriad uchod.

 

Dyddiad Cau:  31 Rhagfyr 2020

***********

Welshpool and Llanfair Light Railway (W&LLR)

COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICER

Salary: up to £25,000 p.a subject to qualifications; initially a 6-month contract.

 - Develop and lead a volunteering, education and community engagement strategy for a premier heritage steam railway.

The W&LLR is a charity established to preserve the infrastructure of the historic Welshpool & Llanfair Light Railway and to safeguard and operate our collection of heritage steam locomotives, rolling stock and ancillary equipment for public and educational benefit.

We restore and maintain our collection in our engineering workshop at Llanfair Caereinion and operate our collection on our 8-mile 2ft 6in gauge railway between Llanfair and Welshpool, carrying 27,000 visitors a year. We operate a small museum/ visitor centre, ‘Llanfair Connections’ adjacent to Llanfair Station. We run a regular events programme for visitors and a range of community activities. Our facilities include a tearoom and two shops.

We rely heavily on nearly 300 volunteers to work alongside our small paid staff. A whole range of activities is undertaken to restore, repair, operate, plan, organise, administer, manage and direct activities to ensure that a day out at the W&LLR is an enjoyable, fulfilling and safe experience for all our visitors and staff.

The Community Development Officer will manage all elements of volunteering across the W&LLR, with support from a small team of volunteers, to ensure that the needs of the organisation and those of the volunteers are met.  Particular emphasis will be placed on the development and implementation of a new volunteering strategy and growing the volunteer programme, recruiting more people to join us from the local community and to work with colleagues in all departments to deliver our community programmes.

 

The Candidate:

This is an ideal opportunity for someone who has experience of working in the volunteer sector and in particular of managing volunteers. Computer literacy is essential along with excellent written and spoken communication skills.  The best candidate will have good organisational skills and effective leadership and team working, able to make decisions, set priorities and organise work schedules. An interest in and understanding of heritage railways and/or museums would be an advantage.

The principal location for administrative tasks will be Llanfair Caereinion but the CDO will be expected to carry out off site outreach work.  Some weekend and out of hours working may be required.

Please send a CV and covering letter to the General Manager, The Station, Pool Road, ,Llanfair Caereinion Powys, SY21 0SF  Email: charles.spencer [at] wllr.org.uk

A full job description can be supplied by email on request to the above.

 

Closing date:    31 December 2020

 

 

Volunteering on the W&L

Details on how to become a member and volunteer can be found here.